Vad innebär rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen?

Enligt SoL 4 kap 1§ den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Stäng meny